جهت كامل شدن ثبت ايده خود، لطفا ويديو هاي زير را با دقت مشاهده و سپس به مرحله بعد برويد.

- فيلم 1اول با موضوع محورهاي رويداد ايده شو