توجه داشته باشيد
- درخواست غرفه در اين قسمت و پرداخت هزينه بدون هماهنگي مكتوب با دبيرخانه معيار رزرو یا ثبت نام نمي باشد.
-در صورت ثبت نام زودهنگام تا تاریخ 24 اسفندماه، 20درصد از قیمت غرفه کسر می گردد.
-بعنوان قیمت پایه هزینه ارزانترین غرفه ها (غرفه عای خطی) هر متر مربع یک میلیون تومان می باشد.
-برای تجمیع دو غرفه 50 درصد قیمت غرفه ارزانتر به قیمت کل اضافه خواهد شد. (ضریب تجمیع)
-غرفه های آبی و قرمز با توجه به تعداد بَر و مطلوبیت مکان قیمت گذاری متفاوتی دارند و همچنین با تجمیع آنها مطلوبیت و قیمت آنها نیز افزایش می یابد.