قواعد اسال فيلم جهت ارائه مرحله نيمه نهايي:

- زمان ۵ الی ۱۰ دقیقه

- کادر دوربین به صورت افقی

- پوشش رسمی

- در تمام زمان ارائه، تصویر شما به عنوان ارائه دهنده در فیلم باشد.

- از پاورپوینت استفاده نشود.

- می‌توانید تصویر یا نمونه سه بعدی در حد چند ثانیه نمایش دهید.

- صدا رسا و شفاف باشد و در مکانی باشید که آلودگی صوتی کم یا صفر باشد.

- از کادر تصویر بسته استفاده کنید، یعنی از کمی بالاتر از سر تا حدود آرنج دست تان در کادر باشد.