آدرس: قزوین، چهار راه عمران، طبقه تحتانی شهرداری منطقه ۲، معاونت حمل و نقل و ترافیک، خانم مهندس بهزاد.
شماره تماس: ۳۳۳۶۹۰۹۰-۰۲۸
شماره فکس: ۳۳۳۵۱۲۲۰-۰۲۸

https://traffic.qazvin.ir