معيارهاي ارزيابي ايده ها در مرحله اول 


·      خلاقيت و نوآوري: ميزان ايده‌پردازي خلاقانه و نوآورانه در ارائه ايده ارزيابي مي‌شود. شامل ميزان دستاوردهاي جديد، رويكردهاي نوين و ايده هاي منحصربه‌فرد است. 

·         نحوه ارائه اثر(قدرت بیان و پاورپوینت) تسلط علمی- عملی در ارائه: ارزیابی توانایی دانش آموز در ارائه ایده‌

·         تناسب پیشنهادها و نتیجه گیری با یافته ها و اهداف: ارزیابی میزان تناسب پیشنهادهای ارائه شده با اهداف مد نظر

·         امکان‌پذیری: بررسی قابلیت پیاده‌سازی و عملی بودن ایده از نظر تکنیکی، مالی، زمانی و منابع موردنیاز

·         دستاورد: بررسی توانایی ایده در رفع یا حل مشکل یا سوال مطرح شده

·         روش‌ها و استدلال: بررسی توانایی دانش آموز در استدلال منطقی و استفاده از روش‌های مناسب برای توضیح و تحلیل ایده